JQuery getJSON işlevini kullanmak

 JQuery getJSON işlevini kullanmak

JSON verileriyle başa çıkmanın bir başka güzel yolu da JQuery getJSON işlevini kullanmaktır.

 

public ActionResult SomeActionMethod(int id)
{
    return Json(new {foo="bar", baz="Blech"});
}

 

Basitçe jquery getJSON yöntemi

$getJSON("../SomeActionMethod", { id: someId },
  function(data) {
    alert(data.foo);
    alert(data.baz);
  }
);